March 10, 2020 | Европейски бизнес колеж

ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАТИКА

FIA.04.01 Професия: икономист-информатиккод 482010 от СППОО FIA.04.011 Специалност: икономическа информатика код 4820101 от СППОО FIA.03.012 Специалност: икономическо информационно осигуряване код 4820102 от СППОО FIA.04.02 Професия: информатик-издател FIA.04.021 Специалност: предпечатна подготовка FIA.04.022 Специалност: графичен дизайн и реклама 1. Общи положения 1.1. Ус­ло­ви­я­та 1.1, 1.2, 1.3,1.4, 1.5 и 1.6 от Прог­ра­ма FIA.01 ва­жат и за та­зи спе­ци­ал­ност. 1.2. Про­фе­си­я­та “Ин­фор­ма­тик-из­да­тел” и ней­ни­те спе­ци­ал­нос­ти не […]

Read More