ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИЯ И СПЕЦИАЛНОСТ ПО МЕНИДЖМЪНТ | Европейски бизнес колеж

FIA.01.01 Професия: мениджър
FIA.01.011 Специалност: предприемачество и мениджмънт
FIA.01.02 Професия: офис-мениджър код 346010 от СППОО
FIA.01.011 Специалност: бизнес-администрация код 3460101 от СППОО
FIA.01.03 Професия: фирмен мениджър код 345020 от СППОО
FIA.01.031 Специалност: предприемачество и мениджмънт код 3450201 от СППОО
FIA.01.032 Специалност: предприемачество и мениджмънт в туризмакод 3450205 от СППОО
FIA.01.033 Специалност: предприемачество и мениджмънт
в хотелиерството и ресторантьорството код 3450204 от СППОО
FIA.01.034 Специалност: предприемачество и мениджмънт
в строителството код 3450203 от СППОО

1. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Прог­ра­ма­та включ­ва пет учеб­ни се­мес­тъ­ра, учеб­но­то съ­дър­жа­ние на ко­и­то се оз­на­ча­ва съ­от­вет­но FIA.01. 1, 2, 3, 4, 5, където: FIA е индекс на колежа и типа обучение; 01 ­ индекс на програмата;1, 2, 3, 4, 5 ­ пореден номер на семестъра.
Все­ки се­мес­тър има ка­лен­дар­на про­дъл­жи­тел­ност 5 ме­се­ца: ок­том­в­ри-фев­ру­а­ри и март-юли. Ав­густ и сеп­тем­в­ри са лят­на ва­кан­ция. Се­мес­т­ри­те включ­ват ко­лед­на и ве­лик­ден­с­ка ва­кан­ция.
1.2.
Ус­пеш­но­то за­вър­ш­ва­не на се­мес­т­ри­те да­ва въз­мож­ност да се при­до­би­ят СПК как­то след­ва: FIA.01.1 – I СПК, FIA.01.2 – II СПК, FIA.01.3 – III СПК и FIA.01.4 – IV СПК. FIA.01.5 да­ва въз­мож­ност за по­лу­ча­ва­не на ко­ле­жан­с­ка дип­ло­ма за при­до­би­та про­фе­сия и спе­ци­ал­ност.
1.3.
При­до­би­ва­не­то на вся­ка СПК съг­лас­но ДОИ ста­ва след фи­на­лен из­пит в две час­ти: те­о­рия и прак­ти­ка. Ко­га­то обу­че­ни­е­то про­дъл­жа­ва за след­ва­ща­та СПК, фи­нал­ни­ят из­пит за пред­ход­на­та СПК мо­же да не се по­ла­га – дос­та­тъч­но е из­пи­ти­те по все­ки уче­бен пред­мет да са ус­пеш­ни.
1.4.
Учеб­но­то съ­дър­жа­ние за вся­ка СПК включ­ва: А – об­ща (ба­зо­ва), В – от­рас­ло­ва (клю­чо­ва за про­фе­си­о­нал­но­то нап­рав­ле­ние) C и D – спе­ци­фич­на (за про­фе­си­я­та и спе­ци­ал­ност­та) про­фе­си ­о­нал­на под­го­тов­ка. Учеб­ни­те пред­ме­ти, оси­гу­ря­ва­щи A, B, C и D – про­фе­си­о­нал­ни­те под­го­тов­ки са гру­пи­ра­ни в про­фе­си­о­нал­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­ни мо­ду­ли (ПКМ). Из­ход­ящият про­дукт от обу­че­ни­е­то по все­ки ПКМ пред­с­тав­ля­ва на­бор от про­фе­си­о­нал­ни ком­пе­тен­ции, с ко­и­то за­вър­ш­ва­щия уп­раж­ня­ва про­фе­си­я­та на ни­во­то на съ­от­вет­на­та СПК.
Про­фе­си­о­нал­ни­те ком­пе­тен­ции ка­то из­хо­дящ про­дукт на обу­че­ни­е­то са изис­к­ва­не на ДОИ, а учеб­но­то съ­дър­жа­ние и ме­то­ди­ка­та на обу­че­ни­е­то са ре­зул­тат от дъл­го­го­диш­на­та ра­бо­та на Европейски бизнес ко­ле­ж “ФУ­МИ Ин­те­лект” ка­то обу­чи­тел­на ин­с­ти­ту­ция.
1.5.
Професиите и специалностите по програмата се формират от специализиращи учебни модули в 4 и 5 семестър, чрез които се осигурява С- и D-професионални подготовки, респективно усвояване на специфични професионални компетенции за всяка професия и специалност.
1.6.
Съществува възможност за разширяване и задълбочаване на професионалната компетентност по всяка специалност чрез изучаване на повече избираеми учебни предмети и D-модули.

 

2. 

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ

Професия “Мениджър”
Специалност “Предприемачествои мениджмънт”
За­вър­ши­ли­те I сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция (1 се­мес­тър) имат ос­нов­ни поз­на­ния по па­зар­на ико­но­ми­ка, фун­к­ци­о­нал­на­та струк­ту­ра на биз­не­са (про­из­вод­с­т­во, ино­ва­ти­ка, мар­ке­тинг и ме­ни­д­ж­мънт), как­то и по вся­ка от те­зи дей­нос­ти. Те имат поз­на­ния по ос­нов­ни­те прав­ни су­бек­ти на биз­не­са и де­ло­ва­та ко­му­ни­ка­ция. Имат на­чал­но ни­во на вла­де­е­не на ан­г­лийс­ки език.
Те уме­ят да ра­бо­тят с де­се­топ­ръс­т­на сис­те­ма на ком­пю­тър, да пол­з­ват ин­тер­нет и да офор­мят де­ло­ва ко­рес­пон­ден­ция и до­ку­мен­та­ция чрез ком­пю­тър­на тек­с­то­об­ра­бот­ка. Прак­ти­кум I ги спе­ци­а­ли­зи­ра в про­фе­си­я­та и спе­ци­ал­ност­та в та­зи СПК.
Те мо­гат да ра­бо­тят ка­то по­мощ­ник-ме­ни­д­жъ­ри в зве­на­та за уп­рав­ле­ние на ком­па­ни­я­та под ръ­ко­вод­с­т­во­то на спе­ци­а­лист, като извършват комплексни, но рутинни дейности, при неизменящи се условия.
За­вър­ши­ли­те II сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция (1 и 2 се­мес­тър) до­ба­вят ба­зо­ви поз­на­ния по: здра­вос­лов­ни и бе­зо­пас­ни ус­ло­вия на тру­да; хи­ги­е­на на чо­ве­ка, до­ма и офи­са; здра­вос­лов­но хра­не­не; вер­бал­на и не­вер­бал­на ко­му­ни­ка­ция и са нап­ред­на­ли във вла­де­е­не­то на ан­г­лийс­ки език. Те до­ба­вят още ба­зо­ви про­фе­си­о­нал­ни поз­на­ния по сче­то­вод­с­т­во, ра­бо­та с Excel, рек­ла­ма и ин­те­лек­ту­ал­на соб­с­т­ве­ност, по прав­ни­те ас­пек­ти на сдел­ки­те и до­го­во­ри­те и ос­нов­ни­те ме­то­ди на про­из­вод­с­т­ве­ния, ино­ва­ци­он­ния и мар­ке­тинг ме­ни­д­ж­мън­ти.
Те уме­ят да със­та­вят ли­ней­ни и мре­жо­ви гра­фи­ци и да осъ­щес­т­вя­ват кон­т­рол и ко­ор­ди­на­ция по тях, да во­дят де­ло­вод­с­т­во, да осъ­щес­т­вя­ват вер­бал­на и не­вер­бал­на ко­му­ни­ка­ция в офи­са и да със­та­вят про­из­вод­с­т­ве­ни и др. справ­ки и ве­до­мос­ти. Прак­ти­кум II ги спе­ци­а­ли­зи­ра в про­фе­си­я­та и спе­ци­ал­ност­та в та­зи СПК.
Те мо­гат да ра­бо­тят ка­то ме­ни­д­жър-из­пъл­ни­те­ли в уп­рав­ле­ни­е­то на ком­па­ни­я­та при из­ме­ня­щи се биз­не­сус­ло­вия.
За­вър­ши­ли­те III сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция (1, 2 и 3 се­мес­тър) до­ба­вят ба­зо­ви поз­на­ния по со­ци­о­ло­гия, опаз­ва­не на окол­на­та сре­да, ос­но­ви на ев­ро­ин­тег­ра­ци­я­та, пси­хот­ре­нинг и към нап­ред­на­ло­то ни­во на ан­г­лийс­ки до­ба­вят на­чал­но ни­во на биз­не­сан­г­лийс­ки език.
Те до­ба­вят още ба­зо­ви про­фе­си­о­нал­ни поз­на­ния по дър­жав­но ре­гу­ли­ра­не на сто­пан­с­ка­та дей­ност, ва­лу­та и ва­лут­ни пла­ща­ния, да­нъ­ци и да­нъч­но об­ла­га­не, как­то и спе­ци­фич­ни про­фе­си­о­нал­ни поз­на­ния по ли­зинг, ли­цен­зинг, фран­чай­зинг и фи­нан­сов ме­ни­д­ж­мънт. Те уме­ят да раз­ра­бот­ват пла­но­ве и бю­д­же­ти за мар­ке­тинг, про­из­вод­с­т­ве­на и ино­ва­ци­он­на дей­ност и да осъ­щес­т­вя­ват кон­т­рол по из­пъл­не­ни­е­то им. Те мо­гат да ор­га­ни­зи­рат дей­нос­ти и да кон­т­ро­ли­рат ра­бо­та­та на дру­ги ли­ца. Прак­ти­кум III ги спе­ци­а­ли­зи­ра в про­фе­си­я­та и спе­ци­ал­ност­та в та­зи СПК.
Те мо­гат да ра­бо­тят ка­то ме­ни­д­жъ­ри в уп­рав­ле­ни­е­то на ком­па­ни­я­та при про­ме­ня­щи се биз­не­сус­ло­вия и да от­го­ва­рят за ра­бо­та­та на дру­ги ли­ца.
За­вър­ши­ли­те IV сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция (1, 2, 3 и 4 се­мес­тър) до­ба­вят ба­зо­ви про­фе­си­о­нал­ни поз­на­ния по тър­го­вия на ед­ро и дреб­но, биз­нес­п­ла­ни­ра­не и из­пол­з­ва­не на ком­пют­ри­те в не­го, ин­дус­т­ри­ал­на и мо­не­тар­на ев­ро­ин­тег­ра­ция и нап­ред­на­ло ни­во на биз­не­сан­г­лийс­ки език.
Те уме­ят да раз­ра­бот­ват биз­нес­п­ла­но­ве и бю­д­же­ти и на та­зи ос­но­ва да ор­га­ни­зи­рат и осъ­щес­т­вя­ват ме­ни­д­ж­мънт дей­ност в офи­са, про­из­вод­с­т­во­то или мар­ке­тин­га. Прак­ти­кум IV ги спе­ци­а­ли­зи­ра в про­фе­си­я­та и спе­ци­ал­ност­та в та­зи СПК.
Те мо­гат да ра­бо­тят ка­то офис ме­ни­д­жъ­ри, про­из­вод­с­т­ве­ни, ре­сур­с­ни и про­дук­то­ви ме­ни­д­жъ­ри.
За­вър­ши­ли­те с ко­ле­жан­с­ка дип­ло­ма (1, 2, 3, 4 и 5 се­мес­тър) до­би­ват ба­зо­ви про­фе­си­о­нал­ни поз­на­ния по ло­гис­ти­ка, си­гур­ност на ком­па­ни­я­та, връз­ки с об­щес­т­ве­ност­та, как­то и за­дъл­бо­че­ни специфични поз­на­ния по фи­нан­сов ме­ни­д­ж­мънт, ино­ва­ци­о­нен ме­ни­д­ж­мънт и пред­п­ри­е­ма­чес­т­во.
Те мо­гат да раз­ра­бот­ват биз­нес пла­но­ве и бю­д­же­ти на стар­ти­ра­щи биз­не­си с оцен­ка на рис­ко­ве­те и въз­в­ра­ща­е­мост на ин­вес­ти­ци­и­те и на та­зи ос­но­ва да взе­мат ин­вес­ти­ци­он­ни ре­ше­ния и да стар­ти­рат но­ви биз­не­си.
Те мо­гат да се ре­а­ли­зи­рат ка­то ме­ни­д­жъ­ри на обо­со­бе­ни про­из­вод­с­т­ва и на мал­ки пред­п­ри­я­тия, как­то и да ги стар­ти­рат или да за­поч­нат свой биз­нес.