Мениджмънт Маркетинг Икономика Информатика Туризъм
Начало Карта на сайта English 
За нас
Философия
Структура
Програми
Специалности
Мениджмънт
Маркетинг
Икономика
Информатика
Туризъм
Прием
Контакти
Галерия

 

 
Нашите колежани
за нас

 Дипляна

 
гр. София 1233
бул. Христо Ботев № 131
тел.: 
0898 257 538
e-mail:
eubc_sofia@abv.bg
Skype: eubusiness.college
 

 

 

FIA.03: ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИЯ
И СПЕЦИАЛНОСТ ПО икономика
FIA.03.01 Професия: икономист код 345110 от СППОО
FIA.03.011 Специалност: индустрия код 3451101 от СППОО
FIA.03.012 Специалност: търговия код 3451102 от СППОО
FIA.03.013 Специалност: земеделско стопанство код 3451103 от СППОО
FIA.03.02 Професия: Счетоводител код 344010 от СППОО (2003 г.)
FIA.03.021 Специалност: оперативно счетоводство код 3440101 от СППОО (2008 г.)
 
 
 
1. 
Общи положения
 
1.1.
Ус­ло­ви­я­та 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 от Прог­ра­ма FIA.01 ва­жат и за та­зи спе­ци­ал­ност.
 
1.2.
Про­фе­си­я­та “сче­то­во­ди­тел” се ус­во­я­ва съг­лас­но СППОО и съ­от­вет­ни­те ДОИ, спо­ред ко­и­то тя не дос­ти­га до IV СПК. Ко­ле­жът има пъл­на прог­ра­ма за обу­че­ние по про­фе­си­я­та.
 
1.3.
Про­фе­си­я­та “ико­но­мист-из­да­тел” се ус­во­я­ва по съг­ла­су­ва­на прог­ра­ма с Гер­ма­ния, по­ра­ди ко­е­то се из­да­ва и Гер­ман­с­ка дип­ло­ма след по­ло­жен съ­от­ве­тен из­пит.
 
 
 
2
Професионални компетенции
 
Професия “Икономист-счетоводител”
Специалност “Счетоводство”
За­вър­ши­ли­те I сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция (1 се­мес­тър) имат съ­ща­та под­го­тов­ка, как­то при спе­ци­ал­ност­та “Ме­ни­д­ж­мънт” и са ус­во­и­ли съ­щи­те зна­ния и уме­ния. Прак­ти­кум I обаче ги въвежда I СПК на тази про­фе­си­я­ и спе­ци­ал­ност­.
Те мо­гат да ра­бо­тят ка­то по­мощ­ник-сче­то­во­ди­те­ли в сче­то­вод­с­т­во­то и дру­ги­те ико­но­ми­чес­ки дей­нос­ти на ком­па­ни­я­та, но рутинни дейности, при неизменящи се условия.
За­вър­ши­ли­те II сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция (1 и 2 се­мес­тър) имат съ­ща­та под­го­тов­ка, как­то при спе­ци­ал­ност “Ме­ни­д­ж­мънт”. Прак­ти­кум II ги спе­ци­а­ли­зи­ра в тази про­фе­си­я­ и спе­ци­ал­ност­ на ниво на II СПК.
Те мо­гат да ра­бо­тят ка­то сче­то­во­ди­тел-из­пъл­ни­те­ли в ико­но­ми­чес­ки­те и сче­то­вод­ни­те зве­на на ком­па­ни­я­та при про­ме­ня­щи се биз­нес ус­ло­вия.
За­вър­ши­ли­те III сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция (1, 2 и 3 се­мес­тър) до­ба­вят ба­зо­ви поз­на­ния по со­ци­о­ло­гия, опаз­ва­не на окол­на­та сре­да, ос­но­ви на ев­ро­ин­тег­ра­ци­я­та, пси­хот­ре­нинг и към нап­ред­на­ло­то ни­во на ан­г­лийс­ки до­ба­вят на­чал­но ни­во на биз­не­сан­г­лийс­ки език.
Те до­ба­вят още ба­зо­ви про­фе­си­о­нал­ни поз­на­ния по дър­жав­но ре­гу­ли­ра­не на сто­пан­с­ка­та дей­ност, ва­лу­та и ва­лут­ни пла­ща­ния, да­нъ­ци и да­нъч­но об­ла­га­не, как­то и спе­ци­фич­ни про­фе­си­о­нал­ни поз­на­ния по ли­зинг, ли­цен­зинг, фран­чай­зинг и фи­нан­сов ме­ни­д­ж­мънт. Те уме­ят да раз­ра­бот­ват пла­но­ве и бю­д­же­ти за мар­ке­тинг, про­из­вод­с­т­ве­на и ино­ва­ци­он­на дей­ност и да осъ­щес­т­вя­ват кон­т­рол по из­пъл­не­ни­е­то им. Те мо­гат да ор­га­ни­зи­рат дей­нос­ти и да ор­га­ни­зи­рат и кон­т­ро­ли­рат ра­бо­та­та на дру­ги ли­ца.
Прак­ти­кум III ги спе­ци­а­ли­зи­ра в про­фе­си­я­та и спе­ци­ал­ност­та на ниво на та­зи СПК, ка­то за­дъл­бо­ча­ват уме­ни­я­та си в икономическата, от­чет­на­та и сче­то­вод­на­та дей­ност на практическо равнище.
Те мо­гат да ра­бо­тят ка­то ико­но­мисти при из­ме­ня­щи се ус­ло­вия и да по­е­мат от­го­вор­ност за ра­бо­та­та на дру­ги ли­ца, работещи счетоводно-отчетна и друга икономическа дейност.
За­вър­ши­ли­те IV сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция (1, 2, 3 и 4 се­мес­тър) до­би­ват ба­зо­ви про­фе­си­о­нал­ни поз­на­ния по ло­гис­ти­ка, си­гур­ност на ком­па­ни­я­та, връз­ки с об­щес­т­ве­ност­та, как­то и за­дъл­бо­че­ни специфични поз­на­ния по фи­нан­сов ме­ни­д­ж­мънт, ино­ва­ци­о­нен ме­ни­д­ж­мънт и пред­п­ри­е­ма­чес­т­во.
Те мо­гат да раз­ра­бот­ват биз­нес пла­но­ве и бю­д­же­ти на стар­ти­ра­щи биз­не­си с оцен­ка на рис­ко­ве­те и въз­в­ра­ща­е­мост на ин­вес­ти­ци­и­те и на та­зи ос­но­ва да обосновават ин­вес­ти­ци­он­ни ре­ше­ния за стар­ти­ране на но­ви биз­не­си.
Те мо­гат да се ре­а­ли­зи­рат ка­то икономисти на обо­со­бе­ни про­из­вод­с­т­ва и на мал­ки пред­п­ри­я­тия, как­то и да обосновават ефективността на иновациите и в зависимост от избраната специалност да се специализират в счетоводството, финансите, работната заплата или отрасловите икономики.
За­вър­ши­ли­те с ко­ле­жан­с­ка дип­ло­ма (1, 2, 3, 4 и 5 се­мес­тър) до­ба­вят ба­зо­ви про­фе­си­о­нал­ни поз­на­ния по ло­гис­ти­ка, си­гур­ност на ком­па­ни­я­та, връз­ки с об­щес­т­ве­ност­та, как­то и за­дъл­бо­че­ни специфични поз­на­ния по со­ци­ал­но оси­гу­ря­ва­не, раз­хо­ди­те и тях­на­та рен­та­бил­ност и ком­пю­тър­ни­те сче­то­вод­ни и други бизнес прог­ра­ми.
Те мо­гат да пра­вят От­чет за при­хо­ди­те и раз­хо­ди­те и Сче­то­во­ден ба­ланс на пред­п­ри­я­ти­е­то, да оп­ре­де­лят се­бес­той­ност и рен­та­бил­ност на про­дук­ти и да раз­ра­бот­ват по­га­си­тел­ни пла­но­ве на кре­ди­ти.
Те мо­гат да ра­бо­тят ка­то сче­то­во­ди­те­ли и от­го­вор­ни сче­то­во­ди­те­ли (след нат­ру­пан опит), ка­то ико­но­мист и от­го­вор­ни ико­но­мис­ти при из­ме­ня­щи се ус­ло­вия, да от­го­ва­рят за ра­бо­та­та на дру­ги ли­ца и да раз­п­ре­де­лят ре­сур­си.