Мениджмънт Маркетинг Икономика Информатика Туризъм
Начало Карта на сайта English 
За нас
Философия
Структура
Програми
Специалности
Мениджмънт
Маркетинг
Икономика
Информатика
Туризъм
Прием
Контакти
Галерия

 

 
Нашите колежани
за нас

 Дипляна

 
гр. София 1233
бул. Христо Ботев № 131
тел.: 
0898 257 538
e-mail:
eubc_sofia@abv.bg
Skype: eubusiness.college
 

 

 

FIA.02: ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИЯ
И СПЕЦИАЛНОСТ ПО МАРКЕТИНГ
 
FIA.02.01 Професия: маркетолог код 342010 от СППОО (2003 г.)
FIA.02.011 Специалност: маркетинг код 3420101 от СППОО (2003 г.)
FIA.02.012 Специалност: търговско посредничество
код 3420102 от СППОО (2003 г.)
FIA.02.013 Специалност: търговия на едро и дребно
 
 
 
1. 
Общи положения
 
1.1.
Ус­ло­ви­я­та 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 от Прог­ра­ма FIA.01 ва­жат и за та­зи спе­ци­ал­ност.
 
1.2.
Спе­ци­ал­ност FIA.02.013 пре­дос­та­вя въз­мож­ност за ус­во­я­ва­не на про­фе­си­о­нал­ни ком­пе­тен­ции за уп­ра­ви­тел­с­т­во на тър­гов­с­ки обект.
 
 
 
2
Професионални компетенции
 
ПрофесияMаркетолог
Специалност “Мар­ке­тинг
 
За­вър­ши­ли­те I сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция (1 се­мес­тър) имат съ­ща­та под­го­тов­ка, как­то при спе­ци­ал­ност “Ме­ни­д­ж­мънт” и са ус­во­и­ли съ­щи­те зна­ния и уме­ния.
Прак­ти­кум I обаче ги въвежда в тази про­фе­си­я­ и спе­ци­ал­ност­ на нивото на I СПК.
Те мо­гат да ра­бо­тят ка­то по­мощ­ник-мар­ке­то­ло­зи в тър­гов­с­ки зве­на на ком­па­ни­я­та, като извършват комплексни, но рутинни дейности, при неизменящи се условия.
За­вър­ши­ли­те II сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция (1 и 2 се­мес­тър) имат съ­ща­та под­го­тов­ка как­то при спе­ци­ал­ност “Ме­ни­д­ж­мънт”.
Прак­ти­кум II ги спе­ци­а­ли­зи­ра в про­фе­сията и спе­ци­ал­ността на нивото на II СПК.
Те мо­гат да ра­бо­тят ка­то мар­ке­то­лог-из­пъл­ни­те­ли в мар­ке­тин­го­ви­те, в т. ч. и в тър­гов­с­ки­те зве­на на ком­па­ни­я­та при про­ме­ня­щи се ус­ло­вия.
За­вър­ши­ли­те III сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция (1, 2 и 3 се­мес­тър) до­ба­вят ба­зо­ви поз­на­ния по со­ци­о­ло­гия, опаз­ва­не на окол­на­та сре­да, ос­но­ви на ев­ро­ин­тег­ра­ци­я­та, пси­хот­ре­нинг и към нап­ред­на­ло­то ни­во на ан­г­лийс­ки до­ба­вят на­чал­но ни­во на биз­не­сан­г­лийс­ки език.
Те до­ба­вят още ба­зо­ви про­фе­си­о­нал­ни поз­на­ния по дър­жав­но ре­гу­ли­ра­не на сто­пан­с­ка­та дей­ност, ва­лу­та и ва­лут­ни пла­ща­ния, да­нъ­ци и да­нъч­но об­ла­га­не, как­то и спе­ци­фич­ни про­фе­си­о­нал­ни поз­на­ния по ли­зинг, ли­цен­зинг, фран­чай­зинг и фи­нан­сов ме­ни­д­ж­мънт. Те уме­ят да раз­ра­бот­ват пла­но­ве и бю­д­же­ти за мар­ке­тинг, про­из­вод­с­т­ве­на и ино­ва­ци­он­на дей­ност и да осъ­щес­т­вя­ват кон­т­рол по из­пъл­не­ни­е­то им. Те мо­гат да ор­га­ни­зи­рат дей­нос­ти и да кон­т­ро­ли­рат ра­бо­та­та на дру­ги ли­ца в маркетинг звената на компанията.
Прак­ти­кум III ги спе­ци­а­ли­зи­ра в про­фе­си­я­та и спе­ци­ал­ност­та на нивото на та­зи СПК, ка­то за­дъл­бо­ча­ва уме­ни­я­та им в об­ласт­та на тър­го­ви­я­та, рек­ла­ма­та, мар­к­те­тинг-про­уч­ва­ни­я­та.
Те мо­гат да ра­бо­тят ка­то мар­ке­то­ло­зи в тър­гов­с­ки­те от­де­ли на ком­па­ни­я­та при про­ме­ня­щи се биз­не­сус­ло­вия и да от­го­ва­рят за ра­бо­та­та на дру­ги ли­ца.
За­вър­ши­ли­те IV сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция (1, 2, 3 и 4 се­мес­тър) до­ба­вят ба­зо­ви про­фе­си­о­нал­ни поз­на­ния по тър­го­вия на ед­ро и дреб­но, биз­нес­п­ла­ни­ра­не и из­пол­з­ва­не на ком­пют­ри­те в не­го, ин­дус­т­ри­ал­на и мо­не­тар­на ев­ро­ин­тег­ра­ция и нап­ред­на­ло ни­во на биз­не­сан­г­лийс­ки език.
Те за­дъл­бо­ча­ват поз­на­ни­я­та по спе­ци­ал­ност­та ка­то ак­цен­ти­рат вър­ху тър­го­ви­я­та на дреб­но.
Те уме­ят да раз­ра­бот­ват биз­нес­п­ла­но­ве и бю­д­же­ти на тър­гов­с­ки и дру­ги мар­ке­тинг обек­ти и на та­зи ос­но­ва да ор­га­ни­зи­рат и уп­рав­ля­ват дей­ност­та им.
Прак­ти­кум IV ги спе­ци­а­ли­зи­ра в про­фе­си­я­та и спе­ци­ал­ност­та на нивото на та­зи СПК.
Те мо­гат да ра­бо­тят ка­то мар­ке­тинг-спе­ци­а­лис­ти в тър­гов­с­ки­те от­де­ли на ком­па­ни­я­та ка­то от­го­ва­рят за хо­ра и раз­п­ре­де­лят ре­сур­си в про­ме­ня­щи се ус­ло­вия.
За­вър­ши­ли­те с ко­ле­жан­с­ка дип­ло­ма (1, 2, 3, 4 и 5) се­мес­тър до­ба­вят ба­зо­ви про­фе­си­о­нал­ни поз­на­ния по ло­гис­ти­ка, си­гур­ност на ком­па­ни­я­та, връз­ки с об­щес­т­ве­ност­та, как­то и за­дъл­бо­че­ни специфични поз­на­ния по мар­ке­тинг про­уч­ва­не, рек­лам­на дей­ност, тър­гов­с­ко пос­ред­ни­чес­т­во и тър­го­вия на дреб­но.
Те мо­гат да раз­ра­бот­ват биз­нес пла­но­ве и бю­д­же­ти на стар­ти­ра­щи тър­гов­с­ки биз­не­си с оцен­ка на рис­ко­ве­те и въз­в­ръ­ща­е­мост на ин­вес­ти­ци­и­те и на та­зи ос­но­ва да взе­мат ин­вес­ти­ци­он­ни ре­ше­ния и да стар­ти­рат но­ви биз­не­си. Практикум IV ги специализира окончателно в професията и специалността на ниво дипломиран маркетолог.
Те мо­гат да се ре­а­ли­зи­рат ка­то уп­ра­ви­те­ли на тър­гов­с­ки биз­нес обек­ти, мал­ки тър­гов­с­ки пред­п­ри­я­тия, как­то и да за­поч­нат свой биз­нес.