Мениджмънт Маркетинг Икономика Информатика Туризъм
Начало Карта на сайта English 
За нас
Философия
Структура
Програми
Специалности
Прием
Контакти
Галерия

 

 
Нашите колежани
за нас

 Дипляна

 
гр. София 1233
бул. Христо Ботев № 131
тел.: 
0898 257 538
e-mail:
eubc_sofia@abv.bg
Skype: eubusiness.college
 

 

 

Образователен консултинг
 

 

Как да станем заможни
и богати чрез образование?!
   

        
01.   Според световно известният гуру по забогатяване Робърт Кийосаки има три вида образование:

(А)   Академично
(В)   Професионално
(С)   Финансово
Бедните се обучават в академичните училища, заможните (средната класа) – в академичните и/или професионалните, а богатите – във финансовите училища
Вие какъв искате да бъдете – беден, заможен или богат?
02.   Какво означава финансово образование?
Това не означава специалност „финанси” в академичните училища. Тази специалност е само част от финансовото образование, защото в нея се изучават финансови отношения на частните и публичните субекти, а липсва предприемачеството, което влага парите така, че да носят доходи на собственика.
Финансовото образование е това, което учи как парите да работят за теб, а не ти за тях!
03.   Тук възникват много въпроси:
а)     Един иска да учи за архитект – това какво образование е? Друг за зъболекар, трети за маркетолог – а това какво образование е?
б)     Изобщо как да стане така, че хем да уча това което искам (за което съм пригоден), хем да стана богат?
в)     И изобщо мога ли да стана богат след като нямам богат татко, наследство или вуйчо-владика?
04.   Но преди да продължим, нека обясним защо академичното образование не ни учи да бъдем богати.
Първо, защото с много малки изключения академичното образование не предлага практически знания, с които завършилият може да започне работа на каквото и да е равнище. Във всички случаи се налага повече или по-малко практическо обучение.
Тогава не е ли по-добре първо да придобием професията на по-ниско образователно равнище, примерно професионален колеж, и след това да продължим за бакалавър, ако е необходимо, като ни се признае професионалното обучение като част от бакалавърското образование?
По тази схема първо няма да загубим години за академично обучение - безсмислено от житейска гледна точка след като трябва да започнем работа от нула и второ, вместо да правим разходи през тези години, и да обедняваме, ще правим доходи.
Второ, защото академичното образование не ни дава никаква грамотност по лични и корпоративни финанси. Завършилият висшист (с малки изключения за специалността „Финанси”) няма грамотност по най-големите разходи в живота ни – данъците. Цял живот човек плаща данъци когато печели, харчи, спестява, инвестира и дори, когато умира. Явните и скритите чрез такси данъци надхвърлят 50% от заработеното. Човек не може да стане богат, когато няма култура и грамотност да оптимизира най-големите си разходи.
И трето, за да станеш богат трябва да спестяваш и спестеното да инвестираш. Тази грамотност, също с малки изключения, не се получава в академичното образование.
05.   Защо се появи професионалното образование?
В последните няколко десетилетия в целия свят все по-голям процент от завършващите академично образование не намират работа по специалността си. А в България в същия период 2/3 от работодателите споделят, че срещат затруднения в намирането на подходящи специалисти сред завършилите висшисти. Според тях голяма част от кандидатите са неприемливи поради прекалено теоретичните знания, не владеенето на чужди езици и неумението за работа с компютър. Най-големият им минус обаче е липсата на практически умения и компетенции. Системата за професионално образование и обучение предлага алтернатива на това разминаване между нуждите на работодателите и квалификацията на завършилите висшисти.
Поради това този вид образование е изключително разпространен в Европа, а в повечето страни от ЕС завършилите професионални колежи осъществяват много по-бърза професионална реализация от висшистите. Особено ако има възможност за продължаващо обучение, когато работата и кариерата го изискват. Мнението на работодателите в Европа за разликата между завършилите академично и професионално образование може обобщено да се изрази със становището на експерт от швейцарската организация Senior Expert Corps SWISSCONTACT, който констатира: „Завършилите университет могат добре да говорят, но не умеят да работят, докато завършилите професионален колеж не могат добре да говорят, но умеят добре да работят.”
Предимствата на професионалното обучение са заложени в неговата практическа насоченост и близостта му до нуждите на пазара на труда, както по отношение на краткия срок на обучение (до 2 години), така и на учебното съдържание, което по закон е минимум 50% практическо.
06.   Професионалното образование алтернатива ли е на висшето?
Видно от написаното по-горе за академичното висше образование и за професионалното става ясно, че последното е извикано на живот от практиката, която има нужда от работна сила, която може да упражнява дадена професия на определено равнище на професионална квалификация.
В случая „упражняване” означава да се работи на определено професионално ниво, а не да се учи под „надзора” на наставник или да се философства на тема „мениджмънт”, „икономика”, „маркетинг” и т.н.
Един прост пример. Всеки средно интелигентен човек е чувал, че даден бизнес не може да съществува под определено ниво на производство, защото започва да работи на загуба. Това ниво се нарича „критична производствена програма” или „равновесна точка”, в смисъл на равенство на т.нар режийни (постоянни) разходи и печалбата.
Тази точка колежаните изучаващи мениджмънт, маркетинг и икономика, умеят да я изчисляват безупречно, защото като мениджъри от средния ешелон трябва да могат да съставят бизнес план и бюджет за дейността, която ръководят.
Вече повече от четвърт век не съм срещал нито един завършил бакалавър от тези специалности, който при кандидатстване за работа под каквато и да е форма да може да пресметне тази и сродната й целева производствена програма за конкретен бизнес, ако зададем преследваната цел, примерно като 15% рентабилност на продажбите и минимум 20% възвръщаемост на инвестирания капитал.
Академичният бакалавър може добре да обясни явлението „равновесна точка” чрез графики, а завършилият професионален колеж може да го изчисли и да предложи конкретна технология и организация, за да се постигне.
Ето защо в развитите страни, ако на завършилият общо средно образование се заплаща 1 евро на час, академичния бакалавър стартира с 3-4 евро/час, а специалиста, придобил професия в професионален колеж, стартира с 5-7 евро (това са пропорции, а не абсолютни числа).
С натрупването на стаж и опит, завършилият професионален колеж осъществява бърза професионална реализация. Нещо повече, в комбинация с други фактори с или без висше образование, завършилият професионален колеж много бързо става заможен човек. Ако няма висше, а му трябва по някаква причина, трябва да може да го завърши само за две години като завършеното професионално образование му се признава като част от бакалавърското образование.
При това положение професионалното образование не е алтернатива на висшето образование. То е просто друга схема на образование, при която се „прескачат” недостатъците на академичното образование, намаляват се разходите за образование и безусловно се печелят повече пари като краен резултат.
07.   И още нещо за професионалното образование?
Можейки да упражнява професия с определена професионална квалификация, човек може веднага да организира собствен бизнес, свободна професия, занаятчийско предприятие и др.п.
Тази трудова заетост ще му осигури заможност, съответстваща на средната класа, но не може да го направи богат.
08.   А как може човек да стане богат?
Не само цитираният в началото гуру по забогатяване, но и всички проповедници в тази сфера по един или друг начин указват и доказват, че трябва да се придобият специфични знания, които Робърт Кийосаки нарича „финансово образование”. Нека приемем този термин (въпреки че не е точен) от уважение към Робърт Кийосаки, който създаде интересна учебна школа по забогатяване.
Въпреки, че е написал поредица книги по забогатяване, изяснявайки фундаментално проблема, все пак той не дава дефиниция на финансовото образование. За целите на нашия образователен консултинг, на нас ни се налага обаче да го дефинираме.
Както бе посочено по-горе, финансовото образование включва:
(а)    бизнес финанси
(б)    маркетинг
(в)    мениджмънт
(г)    и предприемачество.
Само комплексът от тези четири вида знание може да направи човека богат, естествено, ако се научи да ги упражнява професионално.
09.   Може ли човек да забогатее само с финансово образование?
Според нас, много по-трудно, отколкото, ако има и някакво професионално образование на добро равнище и след това и финансово образование. По това се различаваме от Робърт Кийосаки. Той твърди, че е необходимо само финансово образование.
А ние казваме, че това е частен случай. Необходимо е базово професионално образование в определена бизнес или професионална сфера.
10.   Най-добре е обаче, ако професионалното предхожда финансовото образование или да се съчетават?
Например, завършва се професионално образование, придобива се професия за 2-3 години и с нея се започва работа.
В периода на професионалното обучение и година-две-три след него човек трябва да осъзнае в коя сфера желае да работи и да започне финансово образование, чрез което да разбере как да стане богат, работейки в избраната от него професионална област.
Тук има една особена тънкост. Ако имаш усещане, или внушение от близки, или някакво  друго подобно въздействие, че ще се реализираш професионално като зъболекар, архитект, агроном и др.п., но не си сигурен все пак, как да постъпиш, за да постигнеш целта си да станеш богат? Какво правиш? Ако започнеш да учиш направо за бакалавър съществува риск след завършване да попаднеш в армията на безработните или на онези 2/3 от висшистите, които не работят по специалността си. Това означава да изостанеш много във времето и пространството на богатството.
Тогава завърши професионално образование по мениджмънт, маркетинг или икономика и започни работа с такава професия в зъболекарска клиника, проектантска организация или ферма. Така ще получаваш заплата и ще си в професионалната област, за която ти е въздействано да се установиш да работиш. Наблюдавай от близо въпросната професия и ако ти хареса, ако я почувстваш като своя, продължаваш. Ако не, отиваш в друга професионална област, която междувременно си почувствал по-близо до себе си.
Придобитата универсална професия в професионалното образование ти позволява да направиш този трансфер. Това едно, и второ, тази универсална професия ти е нужна в бъдеще и като зъболекар, и като архитект и като агроном, за да станеш богат.
Внимание!
Нали не се запитвате: защо ми е да уча за мениджър като ще ставам зъболекар? Нали като зъболекар трябва да правя добри пломби, а не да ръководя зъболекарската сестра или каквото и да е друго в зъболекарския кабинет?
Да, за да бъдеш добър зъболекар не ти трябва да си добър мениджър. Но ние не говорим по тази тема. Ние говорим по темата как да станеш богат! Забрави ли?
11.   От самото си създаване Европейски бизнес колеж ФУМИ Интелект, София предлага съчетано професионално и финансово образование
Още през първата седмица колежаните се научават да определят основни характеристики на бизнеса като критична и целева производствена програма. И всеки разход, преразход и/или извънпроизводствен разход (глоби и др.п.) по-нататък в процеса на обучение се преценяват през призмата на тези критериални характеристики. Защо критериални? Защото критичната определя нивото, под което бизнесът работи на загуба, а целевата – нивото, което се преследва, за да може собствениците на бизнеса да станат богати!
12.   По-нататък професиите мениджър, маркетолог и икономист изучават не само по същество как се ръководи, как се търгува и как се осчетоводява или финансира дейност, но и как трябва да се прави всичко това през призмата на целта - вложеният капитал в бизнеса да донесе възможно най-добър доход, който да направи собствениците му по-богати с всяка изминала година. Същата философия на обучение се прилага и при другите, не толкова универсални професии, като информатик и мениджър в туризма.
13.   До края на обучението, заедно с технологиите за упражняване на конкретните професии се изучават и технологиите на финансиране, инвестиране и поемане на предприемачески риск или как да накараш парите да работят за теб (а не ти за тях)! Всички колежани завършват с дипломна работа, в която задължително се разработва и този проблем.
14.   Освен това, от самото си създаване в колежа се изучава спецификата на европейския пазар. За първи път в България в нашия колеж започна изучаването на европейска интеграция, общо и специфично по всеки учебен предмет. Така че завършилите да имат предимството да работят по стандартите на Европейския съюз.
15.   За да могат да упражняват професията в Европейското икономическо пространство и извън него, колежът осигурява ефективно обучение по английски и бизнес английски език на ниво С2 по стандартите на Европейската езикова рамка.
16.   Нека обобщим до тук
Обучението в колежа за придобиване на конкретна професия се съпътства и допълва от „финансово обучение” или как да станеш заможен и след това богат, както и от усвояване на предимството да можеш да работиш в европейското бизнес пространство и от особено важното умение да можеш да говориш на английски и бизнес английски език. Накрая, ако желаеш, можеш да постъпиш в трети курс на бакалавърска програма в НБУ или други университети.
Всичко това можеш да получиш само и единствено в Европейски бизнес колеж ФУМИ Интелект, София. Можеш да научиш и още повече подробности в сайта ни. За да ви предложим това обучение, ние работим усърдно вече 20 години. Преди да се запишеш където и да било, провери можеш ли да получиш този пакет от компетенции другаде. Когато се убедиш, че желаеш и ти да придобиеш тези компетенции, заповядай, ще бъдем колеги!
17.   Какво представлява написаното дотук?
Образователен консултинг или реклама. А може ли да бъде само едно от тях. Когато предлагаш консултинг някому, ти предлагаш решение на негов проблем, който той трябва да решава. Това решение трябва да е обосновано и приложимо, Какво по-добро доказателство за приложимостта му от това да посочиш примери от практиката.
18.   Имат ли проблем младите хора с професията и кое е ефективното решение?
Всички млади хора по света имат този проблем – и тези, които не учат и тези, които учат. Проблемът на първите е ясен, но на вторите не толкова, защото те полагат усилия да го решат. А в същност проблемът е в това, доколко ефективна е схемата на решаване на проблема. Една схема е да завършиш професионален колеж и да започнеш работа. Друга схема е да завършиш професионален колеж, да започнеш работа и след това да продължиш в бакалавърска програма. Но в схема, при която професионалното обучение се зачита като част от бакалавърското. В този случай най-добрата схема е професионалното обучение да се зачита за две години от бакалавърското, при което продължаваш направо в трети курс на бакалавърската програма.
Трета схема е след средно образование да продължиш направо в бакалавърска програма и след завършването й да търсиш работа с нулеви практически знания, умения и компетентности.
В днешния акселериран  и маргинален свят вторият вариант е ефективното решение на проблема на младите хора с професията и професионалната реализация.
19.   Как да открием на практика ефективното решение?
След като знаем кое е ефективното решение, остава да го намерим в практиката. Как? Като задаваме въпроси на колежите и чакаме отговори, които са описани в този консултинг. Не е лесно, но си струва усилието, защото Вие ще инвестирате пари, време и умствен труд и е нормално да си зададете въпроса – а какво ще получа срещу това?
20.   И все пак, само професионална реализация ли търсим?
Естествено, че не! Всеки нормален човек търси професионална реализация, която да го направи заможен и богат. Интелигентните хора започват да мислят за това много отрано, но най-късно със завършването на средното образование. И съответно на това избират схема, която да им позволи да придобият професия и „финансово” образование, което да ги направи заможни и богати. Вие също ще изберете такава, нали? Иначе защо Ви дадохме този образователен консултинг?!
 
 
И още много други въпроси......
Нашите експерти от Европейски бизнес колеж ФУМИ Интелект София ще Ви отговорят под ред на всеки един въпрос. Питайте!
Питайте и проучвайте преди да се запишете да учите, където и да е!
Все пак ще вложите пари, време и умствен труд и никак не е без значение какво ще получите срещу всичко това!?