МАРКЕТИНГ | Европейски бизнес колеж

FIA.02: ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИЯ
И СПЕЦИАЛНОСТ ПО МАРКЕТИНГ
 
FIA.02.01 Професия: маркетолог код 342010 от СППОО (2003 г.)
FIA.02.011 Специалност: маркетинг код 3420101 от СППОО (2003 г.)
FIA.02.012 Специалност: търговско посредничество
код 3420102 от СППОО (2003 г.)
FIA.02.013 Специалност: търговия на едро и дребно
1. 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Ус­ло­ви­я­та 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 от Прог­ра­ма FIA.01 ва­жат и за та­зи спе­ци­ал­ност.
1.2.
Спе­ци­ал­ност FIA.02.013 пре­дос­та­вя въз­мож­ност за ус­во­я­ва­не на про­фе­си­о­нал­ни ком­пе­тен­ции за уп­ра­ви­тел­с­т­во на тър­гов­с­ки обект.
 
2. 
ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ
Професия “Mаркетолог”
Специалност “Мар­ке­тинг”
За­вър­ши­ли­те I сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция (1 се­мес­тър) имат съ­ща­та под­го­тов­ка, как­то при спе­ци­ал­ност “Ме­ни­д­ж­мънт” и са ус­во­и­ли съ­щи­те зна­ния и уме­ния.
Прак­ти­кум I обаче ги въвежда в тази про­фе­си­я­ и спе­ци­ал­ност­ на нивото на I СПК.
Те мо­гат да ра­бо­тят ка­то по­мощ­ник-мар­ке­то­ло­зи в тър­гов­с­ки зве­на на ком­па­ни­я­та, като извършват комплексни, но рутинни дейности, при неизменящи се условия.
За­вър­ши­ли­те II сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция (1 и 2 се­мес­тър) имат съ­ща­та под­го­тов­ка как­то при спе­ци­ал­ност “Ме­ни­д­ж­мънт”.
Прак­ти­кум II ги спе­ци­а­ли­зи­ра в про­фе­сията и спе­ци­ал­ността на нивото на II СПК.
Те мо­гат да ра­бо­тят ка­то мар­ке­то­лог-из­пъл­ни­те­ли в мар­ке­тин­го­ви­те, в т. ч. и в тър­гов­с­ки­те зве­на на ком­па­ни­я­та при про­ме­ня­щи се ус­ло­вия.
За­вър­ши­ли­те III сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция (1, 2 и 3 се­мес­тър) до­ба­вят ба­зо­ви поз­на­ния по со­ци­о­ло­гия, опаз­ва­не на окол­на­та сре­да, ос­но­ви на ев­ро­ин­тег­ра­ци­я­та, пси­хот­ре­нинг и към нап­ред­на­ло­то ни­во на ан­г­лийс­ки до­ба­вят на­чал­но ни­во на биз­не­сан­г­лийс­ки език.
Те до­ба­вят още ба­зо­ви про­фе­си­о­нал­ни поз­на­ния по дър­жав­но ре­гу­ли­ра­не на сто­пан­с­ка­та дей­ност, ва­лу­та и ва­лут­ни пла­ща­ния, да­нъ­ци и да­нъч­но об­ла­га­не, как­то и спе­ци­фич­ни про­фе­си­о­нал­ни поз­на­ния по ли­зинг, ли­цен­зинг, фран­чай­зинг и фи­нан­сов ме­ни­д­ж­мънт. Те уме­ят да раз­ра­бот­ват пла­но­ве и бю­д­же­ти за мар­ке­тинг, про­из­вод­с­т­ве­на и ино­ва­ци­он­на дей­ност и да осъ­щес­т­вя­ват кон­т­рол по из­пъл­не­ни­е­то им. Те мо­гат да ор­га­ни­зи­рат дей­нос­ти и да кон­т­ро­ли­рат ра­бо­та­та на дру­ги ли­ца в маркетинг звената на компанията.
Прак­ти­кум III ги спе­ци­а­ли­зи­ра в про­фе­си­я­та и спе­ци­ал­ност­та на нивото на та­зи СПК, ка­то за­дъл­бо­ча­ва уме­ни­я­та им в об­ласт­та на тър­го­ви­я­та, рек­ла­ма­та, мар­к­те­тинг-про­уч­ва­ни­я­та.
Те мо­гат да ра­бо­тят ка­то мар­ке­то­ло­зи в тър­гов­с­ки­те от­де­ли на ком­па­ни­я­та при про­ме­ня­щи се биз­не­сус­ло­вия и да от­го­ва­рят за ра­бо­та­та на дру­ги ли­ца.
За­вър­ши­ли­те IV сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция (1, 2, 3 и 4 се­мес­тър) до­ба­вят ба­зо­ви про­фе­си­о­нал­ни поз­на­ния по тър­го­вия на ед­ро и дреб­но, биз­нес­п­ла­ни­ра­не и из­пол­з­ва­не на ком­пют­ри­те в не­го, ин­дус­т­ри­ал­на и мо­не­тар­на ев­ро­ин­тег­ра­ция и нап­ред­на­ло ни­во на биз­не­сан­г­лийс­ки език.
Те за­дъл­бо­ча­ват поз­на­ни­я­та по спе­ци­ал­ност­та ка­то ак­цен­ти­рат вър­ху тър­го­ви­я­та на дреб­но.
Те уме­ят да раз­ра­бот­ват биз­нес­п­ла­но­ве и бю­д­же­ти на тър­гов­с­ки и дру­ги мар­ке­тинг обек­ти и на та­зи ос­но­ва да ор­га­ни­зи­рат и уп­рав­ля­ват дей­ност­та им.
Прак­ти­кум IV ги спе­ци­а­ли­зи­ра в про­фе­си­я­та и спе­ци­ал­ност­та на нивото на та­зи СПК.
Те мо­гат да ра­бо­тят ка­то мар­ке­тинг-спе­ци­а­лис­ти в тър­гов­с­ки­те от­де­ли на ком­па­ни­я­та ка­то от­го­ва­рят за хо­ра и раз­п­ре­де­лят ре­сур­си в про­ме­ня­щи се ус­ло­вия.
За­вър­ши­ли­те с ко­ле­жан­с­ка дип­ло­ма (1, 2, 3, 4 и 5) се­мес­тър до­ба­вят ба­зо­ви про­фе­си­о­нал­ни поз­на­ния по ло­гис­ти­ка, си­гур­ност на ком­па­ни­я­та, връз­ки с об­щес­т­ве­ност­та, как­то и за­дъл­бо­че­ни специфични поз­на­ния по мар­ке­тинг про­уч­ва­не, рек­лам­на дей­ност, тър­гов­с­ко пос­ред­ни­чес­т­во и тър­го­вия на дреб­но.
Те мо­гат да раз­ра­бот­ват биз­нес пла­но­ве и бю­д­же­ти на стар­ти­ра­щи тър­гов­с­ки биз­не­си с оцен­ка на рис­ко­ве­те и въз­в­ръ­ща­е­мост на ин­вес­ти­ци­и­те и на та­зи ос­но­ва да взе­мат ин­вес­ти­ци­он­ни ре­ше­ния и да стар­ти­рат но­ви биз­не­си. Практикум IV ги специализира окончателно в професията и специалността на ниво дипломиран маркетолог.
Те мо­гат да се ре­а­ли­зи­рат ка­то уп­ра­ви­те­ли на тър­гов­с­ки биз­нес обек­ти, мал­ки тър­гов­с­ки пред­п­ри­я­тия, как­то и да за­поч­нат свой биз­нес.