ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАТИКА | Европейски бизнес колеж

FIA.04.01 Професия: икономист-информатиккод 482010 от СППОО
FIA.04.011 Специалност: икономическа информатика код 4820101 от СППОО
FIA.03.012 Специалност: икономическо информационно осигуряване
код 4820102 от СППОО
FIA.04.02 Професия: информатик-издател
FIA.04.021 Специалност: предпечатна подготовка
FIA.04.022 Специалност: графичен дизайн и реклама
1. Общи положения
1.1. Ус­ло­ви­я­та 1.1, 1.2, 1.3,1.4, 1.5 и 1.6 от Прог­ра­ма FIA.01 ва­жат и за та­зи спе­ци­ал­ност.
1.2. Про­фе­си­я­та “Ин­фор­ма­тик-из­да­тел” и ней­ни­те спе­ци­ал­нос­ти не са в вклю­че­ни в СППОО. Ко­ле­жът е ини­ци­и­рал включ­ва­не­то им пред НА­ПОО.
2. Професионални компетенции
Професия “ИНФОРМАТИК-ИЗДАТЕЛ
Спе­ци­ал­ност
ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА
За­вър­ши­ли­те I сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция (1 се­мес­тър) имат съ­ща­та под­го­тов­ка как­то спе­ци­ал­ност­та “Ме­ни­д­ж­мънт” и са усвоили същите знания и умения.
Практикум I обаче ги специализира тази в професия и специалност в I СПК.
Те мо­гат да ра­бо­тят ка­то по­мощ­ни­ци в пред­пе­чат­на­та под­го­тов­ка на из­да­тел­с­т­ва­та.
За­вър­ши­ли­те II сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция (1 и 2 се­мес­тър) имат съ­ща­та под­го­тов­ка как­то спе­ци­ал­ност­та “Ме­ни­д­ж­мънт”, но с разширен хорариум по информатика.
Практикум II ги специализира в професията и специалността в тази СПК.
Те мо­гат да ра­бо­тят ка­то из­пъл­ни­те­ли в зве­на­та за пред­пе­чат­на под­го­тов­ка при из­ме­ня­щи се биз­нес ус­ло­вия.
За­вър­ши­ли­те III сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция (1, 2 и 3 се­мес­тър)до­ба­вят ба­зо­ви поз­на­ния по со­ци­о­ло­гия, опаз­ва­не на окол­на­та сре­да, ос­но­ви­ на ев­ро­ин­тег­ра­ци­я­та, пси­хот­ре­нин­г и към напредналото ни­во на английски добавят начално ниво на биз­не­сан­г­лийс­ки език.
Те до­ба­вят още ба­зо­ви про­фе­си­о­нал­ни поз­на­ния микроикономика в т.ч. по ли­зинг, ли­цен­зинг, фран­чай­зинг и фи­нан­сов ме­ни­д­ж­мънт и спе­ци­фич­ни про­фе­си­о­нал­ни поз­на­ния по основи на предпечатната подготовка. Те до­ба­вят уме­ния да раз­ра­бот­ват биз­нес­п­лан и бю­д­же­ти на дей­нос­ти, да ор­га­ни­зи­рат от­чет­но-ин­фор­ма­ци­он­на сис­те­ма, да об­ра­бот­ват “ин­тер­нет ин­фор­ма­ция” за пре­нос и пе­чат, да из­вър­ш­ват пред­пе­чат­на под­го­тов­ка на из­да­ния за пе­чат, из­пол­з­вай­ки ос­нов­ни­те и ма­со­во раз­п­рос­т­ра­не­ни ком­пю­тър­ни прог­ра­ми.
Прак­ти­кум III ги спе­ци­а­ли­зи­ра в про­фе­си­я­та и спе­ци­ал­ност­та в та­зи СПК, ка­то за­дъл­бо­ча­ват уме­ни­я­та за ар­хи­тек­ту­ра на пе­ча­та и ком­пю­тър­ни прог­ра­ми за пред­пе­чат­на под­го­тов­ка.
Те мо­гат да ор­га­ни­зи­рат дей­нос­ти и да организират и контролират ра­бо­та­та на дру­ги лица.
След нат­ру­пан опит мо­гат не са­мо да из­вър­ш­ват, но и да от­го­ва­рят за про­дук­та “пред­пе­чат­на под­го­тов­ка”, из­ра­бот­ван от дру­ги ли­ца при из­ме­ня­щи се биз­не­сус­ло­вия.
За­вър­ши­ли­те IV сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция (1, 2, 3 и 4 се­мес­тър) до­ба­вят ба­зо­ви про­фе­си­о­нал­ни поз­на­ния по тър­го­вия на ед­ро и дреб­но, биз­нес­п­ла­ни­ра­не­ и из­пол­з­ва­не на ком­пют­ри­те в не­го, ин­дус­т­ри­ал­на и мо­не­тар­на ев­ро­ин­тег­ра­ция и нап­ред­на­ло ни­во на биз­не­сан­г­лийс­ки език.
Те за­дъл­ба­ча­ват поз­на­ни­я­та си по спе­ци­ал­ност­та с поз­на­ния по прог­ра­ми­ран и спе­ци­а­ли­за­ция в пред­пе­чат­на­та под­го­тов­ка или срод­ни об­лас­ти, ком­пю­тъ­рен ди­зайн и рек­ла­ма и ин­тер­нет сис­те­ми.
Прак­ти­кум IV ги спе­ци­а­ли­зи­ра в про­фе­си­я­та и спе­ци­ал­ност­та в та­зи СПК, като задълбочават уменията си да ра­бо­тят със спе­ци­а­ли­зи­ра­ни прог­ра­ми за пред­пе­чат­на под­го­тов­ка.
Те мо­гат да ра­бо­тят ка­то спе­ци­а­лис­ти или от­го­вор­ни спе­ци­а­лис­ти (след нат­ру­пан опит) по пред­пе­чат­на под­го­тов­ка и да от­го­ва­рят за ра­бо­та­та на дру­ги хо­ра и да раз­п­ре­де­лят ре­сур­си.
Завър­ши­ли­те с ко­ле­жан­с­ка дип­ло­ма (1, 2, 3, 4 и 5) до­ба­вят ба­зо­ви про­фе­си­о­нал­ни поз­на­ния по ло­гис­ти­ка, си­гур­ност на ком­па­ни­я­та, връз­ки с об­щес­т­ве­ност­та, как­то и още по-за­дъл­бо­че­ни поз­на­ния по пред­пе­чат­на под­го­тов­ка и срод­ни­те об­лас­ти – уеб­ди­зайн, под­дър­жа­не на ком­пю­тър­но-ин­фор­ма­ци­он­ни сис­те­ми, ком­пю­тъ­рен ди­зайн и рек­ла­ма и ин­тер­нет сис­те­ми.
Те мо­гат да пра­вят пред­пе­чат на вес­т­ни­ци, спи­са­ния и кни­ги.
Те могат да работят като специалисти и отговорни специалисти или да започнат собствен бизнес с сферата на предпечатната подготовка и информационните технологии.