Европейски бизнес колеж

Европейски бизнес колеж „ФУМИ Интелект” е открит през 1990 г. и е първият акредитиран колеж след средно образование в България със заповеди на Министъра на образованието и науката, публикувани в Държавен вестник.
Мисията на колежа е да подготвя специалисти за малкия и средния бизнес и предприемачи, имащи предимството, че могат да работят по стандартите на Европейския съюз и могат да просперират и да живеят интелигентно.
Новото в колежа!
Новото през учебната 2015/16 г. е, че се въвежда система за виртуално обучение, а именно:
1) Лекциите и упражненията се провеждат във виртуална учебна зала и всеки колежанин може да се включи чрез индивидуален код в реално време и да общува с преподавателя и колегите си.
2) Самоподготовката се извършва както досега по учебниците и практикумите на колежа. Но се въвежда и новост – подпомагащо самообучението коучинг обучение: Всеки колежанин може да проведе лична учебна сесия с преподавателя, в която да му зададе въпроси или да презентира процеса на самообучението си и да поиска помощ в усвояването на материала.
3) Изпитът става чрез тест, както досега, но също се провежда във виртуалната учебна зала.
Новостта в обучението, съгласно (б), за колежанина означава:
1) Намаляване на разхода на време за обучение, защото се изключват разходите на време за пътуване.
2) Намаляване на паричните разходи, особено силно за колежаните, живеещи извън София
3) Улесняване на обучението, бидейки в домашна обстановка или друга удобна такава.
Различният колеж!
(1)Това е единственият колеж в България, където ще Ви обучават само професионалисти, които имат собствен бизнес или работят като топ специалисти в бизнеса.
(2) Това е единственият колеж в България, където обучението е комплекс от:
а) почти 100%-ово практическо обучение
б) усвояването на учебният материал изключва „наизустяване” и сродните архаични техники, а се използва евристичното мислене, което заедно с усвояването на професионализма се развива и интелекта на обучавания.
в) тестова проверка на знанията и уменията
(3) Това е единственият колеж в България, където се осъществява „коучинг-обучение” – индивидуализирано обучение съобразно персоналните възможности и практическите потребности на обучаваните да започнат свой собствен бизнес или да се развият кто топ специалисти в бизнеса на други собственици.
(4) Това е единственият колеж в България, където почти четвърт век се обучават предприемачи и специалисти изключително за микро, малкия и средния бизнес и имате предимството и изключителната възможност да се възползвате от опита и традицията на колежа, отразени в оригинална методика на обучение, собствени учебници и практикуми (ръководства с решени бизнес задачи) и етапно разработване на работен бизнес план за стартиране на собствен или управление на чужд бизнес.
(5) Това е единственият колеж в България, който едновременно с дипломата за придобиване на професия по мениджмънт, маркетинг или икономика Ви осигурява ниво на знание на бизнесанглийски език съгласно Европейската езикова рамка (А1, А2, В1, В2, С1, С2 = според желанието на обучаваните) и завършване на бакалавърска програма след допълнително двегодишно обучение
Това е различният колеж
 с четвъртвековна традиция

………….


1.  Доминиращо практическо обучение от водещи практикуващи специалисти
2.  Съботно-неделни лекции за добро съчетаване на учене и работа
3.  Интензивно изучаване на бизнесанглийски език и компютърни технологии.
4.  Специално разработени учебници и практикуми
5.  Избиране на специалност през втората година
6.  Тестови системи на изпитване.
7.  Трансфер в бакалавърските програми на
Нов български университет и Варненския свободен университет
8.  Завършилите имат не само диплома, но и търсения от работодателите
професионален опит
9.  Успешна реализация в практиката – завършилите колежани биват
повишавани или започват свой собствен бизнес.

   
10.  В нашия колеж се учи, но си струва, защото се научавате да накарате парите си да работят за вас, а не вие за тях!
………….
След завършване на колежа
се осигурява трансфер в трети курс
на бакалавърски програми на Нов български университет
и Варненския свободен университет, в т.ч. и във филиала му в Смолян
………….
More Information :